Family Card - Index
1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
Shahrabani
Lulu ( - ?)
Ma'atook ( - ?)
Masouda ( - ?)
Moshe (1926 - 1948)
Muzly Mazaltov (1889 - ?)
Naim (1909 - 1960)
Naim (1926 - ?)
Nazem ( - ?)
Rahel (1844 - ?)
Régina ( - 1995)
Régina (1884 - ?)
Roza ( - ?)
Roza (? - ?)
Saleh ( - ?)
Saleh ( - ?)
Salha (1912 - 1988)
Salman ( - ?)
Samrah ( - ?)
Saul (1877 - ?)
Simha ( - ?)
Violette ( - ?)
Shahrabany
Shahrabi
Shahrabni
Shahrebani
Shahun
Shaiah
Shaio
Edward (? - 2010)
Shakalovski
Shakarchi
Shakarchie
Shakarchy
Abraham ( - ?)
Abraham ( - ?)
Ishak ( - ?)
Jacob ( - 1928)
Lulu ( - ?)
Menashi ( - ?)
Naim ( - ?)
Regina ( - ?)
Saleh (1922 - 2003)
Salim ( - ?)
Violet (? - ?)
Yona ( - ?)
Yousef ( - ?)
Shaked
David (1937 - 2008)
Shakerdji
Shakerji
Shaket
Shaketji
Shakori
Shaky
Shalam
Jamila ( - 1967)
Shalav
Shalem
Shalev
Shalit
Shallam
Giulia (1885 - 1985)
Shalom
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
Sharon (? - ?)
Abraham ( - ?)
Abraham (1827 - 1908)
Abraham (1881 - 1963)
Abraham (1908 - 1989)
Albertine (? - 2009)
Alfred (1854 - 1911)
Alice Nolissa (1903 - 1974)
André ( - 1979)
Aslan ( - ?)
Bida (1826 - 1902)
David ( - ?)
David ( - ?)
Dina (1907 - 1945)
Edmee (1888 - 1943)
Elaine (1892 - ?)
Elia ( - ?)
Elia ( - ?)
Elihu ( - ?)
Enid (1926 - 1970)
Ezra (1870 - 1954)
Ezra (1912 - 1972)
Farha (1887 - ?)
Garaz (1823 - ?)
Ginette (1930 - 2007)
Haim ( - ?)
Isa (1894 - ?)
Isaac ( - ?)
Jack (ca1889 - 1971)
Jack (1907 - 1977)
Jacob ( - ?)
Jamilé ( - 1972)
Jocelyn (1952 - 2006)
Joseph ( - ?)
Latifa ( - ?)
Lily (1907 - 1987)
Lydia, Bamba (1889 - 1969)
Mira (1831 - 1929)
Moses ( - ?)
Murad (1869 - 1944)
Nessim (1890 - 1966)
Nissim (? - ?)
Rachel ( - ?)
Rahma ( - ?)
Raymond (1917 - 1963)
Regina ( - ?)
Regina (1883 - ?)
Regine ( - ?)
Rodolphe (1886 - )
Rose ( - 1935)
Sarah (1878 - ?)
Selim ( - ?)
Shaya (1891 - 1977)
Siahu ( - ?)
Val (? - )
Victor (1915 - 2004)
Yecheskel (Ezekiel) (1889 - 1931)
Yitzak (1890 - 1955)
Yomtob (1846 - 1921)
Zakieh (1896 - 1977)
Shalom- Goldstein
Shalome Hazzan
Sophie (1920 - 1972)
Shama
UNNAMED ( - ?)
Abraham ( - ?)
Abraham ( - ?)
Previous · Next